Избор на видове треви за тревните площи

Избор на видове треви за тревните площи

Публикувано от на

Последна промяна на 11 май 2007 г.

Основата на успеха се основава на правилния избор на видовете треви и култивирани вариетети, които са се формирали на базата на естествения биологичен отбор. Поради различията в климатичните условия и спецификата на микроклимата в отделните райони, подборът на видовете които се използват е труден, понеже не може да се каже еднотипно – кое е удачно и кое не.
Добрите практики при отглеждането на тревите са необходими не само като идеални за отглеждането. Условията на околната среда и икономическите фактори определят перспективата за строги правила при ползването на химически препарати /пестициди и торове/.

С цел да се извърши най-добрия подбор и да се определи оптималното съотношение на тревите в зависимост от климатичните особености, се определят три групи:

Видове адаптирани към зони с по студен климат – развиват се нормално при почвена температура между 16 и 24 °C през вегетационния период. При тях растежът на кореновата система и надземната част се затормозява при температури над 27°C.
Видовете адаптирани към зони с горещ климат са тези, които се развиват нормално при температура на почвата между 27 и 35 °C. Тези видове треви прекратяват растежа си при понижаване на температурите под 10-13 °C.
Преходната част съответства за климатични зони, където нито видовете да горещ, нито видовете за студен климат са подходящи. Подборът на видове за тези зони е обект на компромис – определя се издържливостта на всеки вид преди решението кое е най-доброто съответствие за дадените обстоятелства.

Размножаването и селекцията на тревите е насочено към създаване на по-толерантни към високите температури треви от зоните с по-хладен климат и видове за горещите зони, които по-късно навлизат в период на покой при по-ниски почвени температури и запазват естественото си оцветяване.

При подбора на тревите за тревните площи е важно да се има предвид, че използването на тези, които са култивирани извън климатичната зона в която се намираме може да се окаже неуспешно и е свързано с повече разходи на вода за напояване, торове и пестициди в сравнение с отглеждането на видове, които са най-добре адаптирани към местните условия.
Разпределението на видовете треви на приспособени към студени, горещи и преходни условия в съответните категории е много широкообхватно. Всеки вид има определени изисквания и се развива добре при дадена светлина, температура, валежи и вятър, надморска височина и географска ширина. Познаването на изискванията на видовете ще ви позволи да определите най-доброто съотношение за тревните смески за вашите условия. Освен това чрез извършването на презасяване можете да направите промяна, като замените съществуващите треви с други видове, които ще се развиват по-добре.

Треви за хладен климат

Избор на видове треви за тревните площиЧервена власатка (Festuca rubra ssp. commutata) и подвидовете и (Festuca rubra ssp. litoralis, ssp. trichophylla)
• Подходяща за поддържане на нискоокосени площи / 1-10 см/ Естествено местообитание по песъкливи, варовити почви, на припечни места и в необработваемите земи.
• Разходи: 5кг/дка азот годишно, устойчива на засушаване, може да не се използват пестициди. Предимство - устойчивост при кисели и алкални почви.
• Незначително се напада от болести.
• Толерантна на засоляване и концентрация на минерални соли във водата до над 3,000 microSiemens/cm.
• Подходяща за поддържане на височина на косене над 5мм.
• Бавен растеж и промяна на цвета при продължително засушаване.
• Образува жилаво стъбло.
• Изисква добре дренирани почви, добро осветяване и аерация.
• Ниска себестойност и е най-подходяща за хладните райони.

Обикновената полевица (Agrostis tenuis или A. capillaris )
Избор на видове треви за тревните площи• Естествено местообитание по песъкливи и припечни места, из необработваемите земи. Подходяща за поддържане на нискоокосени площи.
• Приблизително малък разход на азот 6-10 kg/дка годишно. Сравнително устойчива на засушаване. Чувствителна на фузариум и други болести, които се проявяват обикновенно през първите две години след засяването или след употреба на повишаващи pH материали.
• Толерантна на кратковременно засоляване и концентрация на минерални соли във водата до над 2,700 microSiemens/cm.
• Подходяща за поддържане на височина на косене над 4мм.
• Сравнително бавнорастяща.
• Образува жилаво стъбло.
• Умерена себестойност.

Полевица /издънкова/ (Agrostis stolonifera или A. palustris) Избор на видове треви за тревните площи• Подходяща за поддържане на нискоокосени площи и като монокултура.
• Изисква доста грижи – 12-30 kg/дкa N годишно, редовно напояване и е чувствителна на някои болести.
• За успешното отглеждане се нуждае от много грижи. Толерантна е към косенето на малка височина / 3мм при грийновете на голфигрищата/. meadow-grass and moss ingress.
• Бърз растеж.
• Образува голямо количество разклонения.
• Висока стойност.Обикновенна /кучешка/полевица (Agrostis canina)
Избор на видове треви за тревните площи• Подходяща за поддържане на нискоокосени площи като монокултура и в смес с власатка.
• Добре се развива при ниско до средно ниво на азота - 60-90 kg/дка годишноно се нуждае от редовно напояване, особенно през засушливите периоди. Напада се от болести. При висок агрофон има потенциал за бърз растеж.
• Толерантна на косене под 3 мм.
• Много финна и опразува плътен чим.
• Изисква редовно косене и внимателно подхранване с азот.
• Умерена себестойност.Едногодишна ливадина (Poa annua)
Избор на видове треви за тревните площи• Трева изискваща добра поддръжка – високи норми на торене и напояване. Получава стрес при ниски норми на торене, нетолерантна към засушаване, високи и ниски температури. Много чувствителна към фузариум други болести.
• Единствената трева, която образува семена при ниско косене.
• Образува много разклонения.
• Кореновата система е плитка и чувствителна на засушаванията.
• Има най-продължителен период на растеж.
• Висока стойност.

Гладкостеблената ливадна метлица (Poa pratensis)
Избор на видове треви за тревните площи• При смесването и с други треви, които са по-чувствителни при косене започва да доминира, при което се получава неравномерност. • Изисква повече грижи – 10-30 кг/дка азот през растежния период и високи поливни норми.
• Чувствителна към болести.
• Устойчиви стебла, като при добри грижи някои видове придобиват синьо-зелен цвят.
• Високи разходи за поддържане в добър вид.Многогодишен райграс (Lolium perenne)
Избор на видове треви за тревните площи• Използва се за площи, които се косят ниско. При смесване с други треви има склонност към доминирани и чимът придобива неравномерен вид, поради формирането на туфи.
• Изисква висока агротехника – 1,5-3,5 kg/дкa азот месечно през вегетацията и редовно напояване. При засушаване и не балансирано азотно торене се получават тънки стебла, които се косят по-трудно и външният вид на площите е по-лош.
• Чувствителен на повечето болести при недобри условия на отглеждане.
• При неадекватно торене и напояване се образува чехав чим, който позволява развитието на други плевелни треви и бързорастящи видове.
• Има висока стойност на разходите за поддържане в добър външен вид.

Треви за топъл климат

Троскот (Cynodon transvaalensis и C. dactylon)
Избор на видове треви за тревните площи• Използва се за редовно косени площи и е широко застъпен вид при голфигрищата. Хибридите със сравнително финни стъбла образуват висококачествени повърхности.
• Грижите силно влияят върху качествата на чима – торенето се извършва с норма 2.5 кг/дка при високоокосените площи, а при нискоокосените терени / 2,5-3,0 мм / дозата за торене с азот достига 6кг/дка месечно. Толерантен вид към периодите на засушаване, но е отзивчив към напояването.
• За добро развитие на тревата се изисква внимателно грапене и подсипване, поради по-слабата възстановителна способност.
• Потенциално се напада от повечето болести, но това се контролира добре с висока агротехника.
• Не се развива добре в сенчести участъци и изисква минимум 8 часа слънчево греене.
• Периодът на покой настъпва при понижаване на температурите под 10-13 °C, като трябва да се посочи, че новоселекционираните вариетети се характеризират с по-висока толерантност към ниските температури.

Паспалум (Paspalum vaginatum)
Избор на видове треви за тревните площи• Използва се за редовно косени площи. Има огромна промяна в качествата благодарение на селекцията през последните години.
• Сравнително ниски изисквания към торенето. Толерантен към използването на засолени води за напояване, но при засяването е необходимо използването на нормална вода.
• Развива силни странични разклонения и коренища, с висока възстановителна способност. Изисква редовни грижи и частично „агресивно” подсипване.
• Потенциално се напада от доста болести и неприятели, но на практика те се контролират успешно с добра агротехника
. • Образува висококачествен чим в по-сенчестите места.
• При по-ниски температури запазва зеленото оцветяване.

Зоисия (Zoysia japonica и Z. matrella var. matrella)
Избор на видове треви за тревните площи• Образуването на тревостоя е изключително бавно – повече от две години поради бавния растеж, но поради ттази причина изисква по-малко грижи.
• Поже да се отглежда без торене с азотни торове, но за добър външен вид се препоръчва използването на около 2 kg/дкa азот месечно, през активната вегетация. Изискванията за напояване също не са големи, но е препоръчително през по-продължителни засушливи периоди да се извършва.
• Склонност към полягане при високи дози азотно торене.
• Много добри възстановителни способности при повреди на чима.
• Височината на косене не се препоръчва да е по-малка от 13мм.
• Устойчив вид на повечето болести. При нужда се ползват пестициди за борба с насекомите.

Пенисетум (Pennisetum clandestinum)
Избор на видове треви за тревните площи• Може да се коси на височина под 10мм. Образува здрави столони, поради коиточимът няма добър вид, ако не се поддържа редовно.
• Изискванията за торене са малки между 0.5 и 1.5 kg/дка азот през периода на активна вегетация.
• Нуждае се от напояване през засушливите периоди.
• Нуждае се от балансирано торене – да не се използва едностранно азотно торене.
• Слабо се напада от болести.

В заключение искам да ви кажа, че като си купувате тревни смески за "домашна" употреба трябва да имате предвид, че когато участват няколко вида треви, надделява тази, за която условията които създавате за отглеждане са по-добри или по-близки до оптималните. Лошото е, че на пакетите и кутиите със семена обикновено не пише какви видове тревни семена се съдържат.

Статията е прегледана 30894 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook