Циатея (Cyathea)

Циатея (Cyathea)

Семейство Циатееви (Cyatheaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 10 август 2013 г.

Циатея (Cyathea) е основният род в подсемейство Cyatheoideae и включва около 600 вида, равномерно разпределени между тропическите области на Стария и Новия Свят. Особено богато видове циатеи са представени в относително хладните и постоянно влажни планини на тропическите райони. Там често се наблюдава тесен ендемизъм – много видове са характерни само за един район от планината или дори растат само на едно възвишение. Някои циатеи растат и в субтропиците, на север достигат до Южна Япония, на юг – до Нова Зеландия и дори до субантарктическите Оукландски острови и Огнена Земя. Някои циатеи са характерни за влажните планински тропически гори, където растат в долния растителен етаж. По-многочислени групи се наблюдават на открити пространства, по склонове на планински реки, край горите. Забележителен елемент на растителната покривка те се явяват в обраслите с мъх гори във високопланинския пояс на облаци и мъгли – гори, състоящи се от един растителен етаж – невисоки дървета, обрасли с мъх и покрити с многочислени епифити, сред които дървовидните циатеи понякога дори доминират. Циатеи растат и на изкуствено разчистени места, често присъстват във вторични растителни съобщества и играят определена роля във възстановяването на растителната покривка. Много видове от рода са устойчиви на пожар и на планинските склонове, които са били подложени на действието на огъня, те образуват съобщества от папрати, които по-късно отстъпват място на високата растителност на тропическата гора.

Стволът на циатеите, достигащи височина понякога повече от 20 м, има особен, характерен само за дървовидните папрати строеж. Стволовете нямат способност към вторично удебеляване и тяхната устойчивост е благодарение на развитието на гъсто сплетени твърди придатъчни корени, съставящи обвивката на ствола, особено мощен в долната част. Опадалите листа често оставят на ствола своите твърди основи, а понякога листата опадват напълно. Увехналите листа при някои циатеи се запазват на ствола известно време, падайки надолу и образувайки своеобразна “поличка” под короната от живи листа. След опадването на листата на ствола остават , като белези, големи листни подковообразни удебеления, добре забелязващи се само във връхната част на ствола, а в долната скоро изчезващи под сплитащите се корени.

Листата на циатеите могат да бъдат от перести до четириредно перести, но обикновено те са дву- или три- перести, много големи, дълги до 6 м., на дълги дръжки, покрити с “брадавици” или шипове. В мястото на прикрепване на първичния сегмент към главната жилка, а понякога и по продължение на главната жилка при много видове има участъци от въздухоносна тъкан с овална форма, наречени аерофори или пневматоди. Понякога тези участъци тъкан, служещи за газообмен, се издават над повърхността на листа.

Необичайни образувания при листата на много видове циатеи са характерните им алфебии – умалени базални сегменти, често почти нишковидно насечени, разположени обикновено в самата основа на дръжката. Всички те заедно образуват нещо като допълнителна “дантелена” корона на върха на стеблото. Те са много своеобразни и разглеждани отделно от растението, могат да се приемат за папрати от други родове. Така например, алфебиите на Cyathea capensis двукратно били описани като нови видове от рода Trichomanes.

От долната страна на листата, повърхностно на жилките са разположени сорусите, състоящи се от размесени с власинковидни парафизи спорангии, имащи тънки крачета и стоящи на приповдигнато конично или полусферично ложе. Наблюдава се голямо разнообразие на покривалцата. При някои видове, преди изкуствено обединени в отделен род Alsophila, покривалца няма.

Развитието на сложна покривка от люспи, власинки, шипове при циатейните е съществена еволюционна придобивка. Дървовидната форма на растеж, даваща на тези папрати жизнени преимущества в смисъл на използването на светлината и разсейването на спорите, в същото време е създала за тях някои трудности в снабдяването с вода на високо разположените листа. По тази причина те са били принудени да развият гъста покривка от люспи, власинки, шипове, които всички съвкупно, различно ориентирани и сложно устроени, помагат за поглъщането и задържането на водата от въздуха във вид на дъждове и мъгли. Съществуват два типа люспи на дръжките на листата на циатейните: структурно еднородни люспи, състоящи се от еднородни клетки и люспи, при които клетките, разположени по края, рязко се различават по форма, окраска и размер от удължените клетки, намиращи се в центъра. Сред втория тип люспи има голямо морфологично разнообразие, изразяващо се в наличие или отсъствие на тъмна четина на люспите, във формата на основата на люспите и характера на прикрепването им към дръжката.

На базата на посочените различия някои птеридолози разделят рода циатея на следните 5 рода: пантропическият род Sphaeropteris с 20 вида, със структурно еднородни люспи, даващ началото на две еволюционни линии със структурно нееднородни люспи. В първата еволюционна линия са – пантропическият род Alsophila – с 230 вида и американският род Nephelea с 30 вида, имащи четинести люспи; във втората линия – родът Ciathea в тесен смисъл, със 110 вида в Америка и родът Trichipteris с 90 вида в Америка, нямащи четини на люспите.

Както беше писано, повечето циатеи са истински дървовидни папрати. Но въпреки, че някои от тях са гиганти в света на папратите, сред циатеите преобладават екземпляри с невисок или среден размер на ствола, обикновено не по-високи от 10 м, а често и много по-малки. Сред циатеите има и видове, които са съвсем “без ствол”, с листа, излизащи на снопове на нивото на почвата, както и видове с пълзящи стебла, като например новозеландската Cyathea colensoi.

В живота на съвременното население на тия страни, където растат циатеи, тези папрати не играят голяма роля, те са банални за там растения. Но за жителите на страни с по-хладен климат техният екзотичен вид е особено привлекателен. Популярни за отглеждане са австралийските и новозеландските видове, в това число Cyathea dealbata. Наричат тази папрат сребриста, заради белия налеп, който покрива възрастните листа от долната страна. Тя се среща в горите на Нова Зеландия. Широко и успешно се култивират австралийските циатеи Cyathea cooperi и Cyathea australis. Цени се, също така, бързо растящата Cyathea medullaris, от Нова Зеландия, Тасмания и островите в Тихи океан, където местните я наричат черна папрат, заради тъмния цвят на ствола и люспите в основата на листата. Сърцевината на тази и други циатеи съдържа много скорбяла и по-рано местните жители са я използвали за храна, обикновено в печен вид. По вкус прилича на печени ябълки. Спори и люспи индийците употребяват за лечение на рани и кръвотечение. Сърцевината и младите листа на източноафриканските видове използват против глисти.

Cyathea australis
Cyathea cooperi
Cyathea medullaris
Cyathea dealbata
Cyathea veillardii


 Семейство Cyatheaceae обединява над 1000, главно тропически вида, повече от половината от които са дървовидни папрати.
Представителите на тази древна група съчетават в своя морфологичен строеж, както примитивни черти, така и висока организация, характерна за по-съвременните семейства папрати. Устройството на проводящата им система варира в широки граници, някои от тях са примитивно покрити с власинки, други са покрити със сложно устроени люспи, положението на сорусите е от маргинално до дорсално на жилките. Спорангиите обикновено са големи, с коси отворчета от удебелени клетки. Спорите са тригодишни, тетраедни (билатерални са само при част от представителите на подсемейство Dennstaedtioideae. Гаметофитите са сърцевидни, зелени, удебелени в центъра. При циатейните се наблюдава и голямо разнообразие в хромозомните числа, съставящи неравномерни редове, в които промеждутъчните звена, вероятно, са били загубени в хода на еволюцията.

Статията е прегледана 3678 пъти

Източници

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook